cibil നിങ്ങളുടെ സിബിൽ ക്രഡിറ്റ് സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? അതും സൗജന്യമായി - Pravasiclick

cibil നിങ്ങളുടെ സിബിൽ ക്രഡിറ്റ് സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? അതും സൗജന്യമായി

cibil

ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല സിബിൽ cibil ക്രഡിറ്റ് സ്കോർ myscore cibil ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാര്യമായ ലോൺ എടുക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ മോശപ്പെട്ട സിബിൽ സ്കോർ myscore cibil ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളായിരിക്കും മോശപ്പെട്ട സിബിൽ സ്കോർ ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്.വായ്പകൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സിബിൽ സ്കോർ എത്രയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും കുറവാണെങ്കിൽ അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

സിബിൽ cibil ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

  1. എന്താണ് ട്രാൻസ് യൂണിയൻ സിബിൽ?

ട്രാൻസ് യൂണിയൻ സിബിൽ ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനിയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. വ്യക്തികളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വായ്പകളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും സംബന്ധിച്ച പേയ്‌മെന്റുകളുടെ രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് സംരക്ഷിക്കും. പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രേഖകൾ ബാങ്കുകൾക്കും മറ്റ് വായ്പക്കാർക്കും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികൾക്കായി ഒരു സിബിൽ സ്കോറും myscore cibilറിപ്പോർട്ടും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായ്പാ അപേക്ഷകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും വായ്പക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. 2005 ലെ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനീസ് (റെഗുലേഷൻ) ആക്ടിന്റെ കീഴിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ആർബിഐയുടെ ലൈസൻസ് ഉള്ളത്.

  1. ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ലോൺ അപേക്ഷ പ്രക്രിയയിൽ സിബിൽ സ്കോറിന് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. ലോണിനായുള്ള അപേക്ഷ പണം തരുന്ന ബാങ്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ തരുന്നയാൾക്കോ നൽകുമ്പോൾ അവർ അദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് അപേക്ഷകൻ്റെ സിബിൽ സ്കോർ ആയിരിക്കും. അപേക്ഷകന്റെ സിബിൽ സ്കോർ കുറവാണെങ്കിൽ കടം കൊടുക്കുന്നയാൾ അപേക്ഷ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കില്ല അപ്പോള‍ തന്നെ നിരസിക്കാനുമാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. എന്നാൽ അപേക്ഷകൻ്റെ സിബിൽ സ്കോർ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ അപേക്ഷകൻ വായ്പ നൽകുന്നയാൾ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുകയും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉയർന്ന സിബിൽ സ്കോർ വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

  1. എന്താണ് സിബിൽ സ്‌കോർ? വായ്പകൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സമയത്തുള്ള തിരിച്ചടവിന് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി തയാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണിത്. 300 നും 900 നും ഇടയിലുള്ള മൂന്നക്ക നമ്പരാണ് സിബിൽ സ്കോർ. ലോൺ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ട സിബിൽ സ്കോർ 750 ആണ്.
  2. എന്റെ സിബിൽ സ്കോർ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?
cibil
CIBIL-Score

കുടിശ്ശികൾ കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കുക: വൈകിയുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ കടം നൽകുന്നവർ നെഗറ്റീവ് ആയി കാണും.

വളരെയധികം ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വിനിയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക.

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വായ്പകൾ നെഗറ്റീവ് ആയി വരും.

മോഡറേഷനിൽ പുതിയ ക്രെഡിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുക

  1. സിബിൽ സ്കോറിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്താൻ കഴിയുമോ?

സിബിലിന് സ്വന്തമായി നിങ്ങളുടെ CIR പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല

  1. എന്താണ് CIBIL സ്കോർ 2.0?

CIBIL സ്‌കോർ 2.0 എന്നത് CIBIL സ്‌കോറിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണ്. ഉപഭോക്തൃ പ്രൊഫൈലുകളിലെയും ക്രെഡിറ്റ് ഡാറ്റയിലെയും നിലവിലെ ട്രെൻഡുകളും മാറ്റങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

FOR CIBIL CREDIT SCORE: cibil score check online : CLICK HERE

Planning on taking a loan? Want to make sure it is approved and processed quickly? Looking for a loan at a lower interest rate? Then make sure your CIBIL score is good. At this stage you may have more questions like what is CIBIL?

The CIBIL score explained

The Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) is the most popular of the four credit information companies licensed by Reserve Bank of India. There are three other companies also licensed by the RBI to function as credit information companies. They are Experian, Equifax and Highmark. However, the most popular credit score in India is the CIBIL score. Let’s find out what is CIBIL score.

CIBIL Limited maintains credit files on 600 million individuals and 32 million businesses. CIBIL India is part of TransUnion, an American multinational group. Hence credit scores are known in India as the CIBIL Transunion score.

CIBIL Score is a 3-digit numeric summary of your credit history, rating and report, and ranges from 300 to 900. The closer your score is to 900, the better your credit rating is.

What does credit history and credit report mean in CIBIL?

When you want a loan you must ask yourself what is my CIBIL score? And will I be credit-worthy? Your bank will check your credit-worthiness through your credit history and make a credit report.

A credit history is a record of a borrower’s repayment of debts. A credit report is a record of the borrower’s credit history from a number of sources, including banks, credit card companies, collection agencies, and governments. A borrower’s credit score is the result of a mathematical algorithm applied to credit information to predict how credit worthy you are.

A CIBIL credit score takes time to build up and usually it takes between 18 and 36 months or more of credit usage to obtain a satisfactory credit score.

Why does the CIBIL credit score matter?

The CIBIL score plays a critical role in the loan application process. When someone approaches a bank or a financial institution for a loan, the lender first checks the applicant’s CIBIL score and report. If the CIBIL score is low, the bank may not even consider the application further. If the CIBIL score is high, the lender will look into the application and consider other details to determine if the applicant is credit-worthy.

The CIBIL score works as a first impression for the lender, the higher the score, the better are your chances of the loan being reviewed and approved. The decision to lend is solely dependent on the bank and CIBIL does not in any manner decide if the loan/credit card should be sanctioned or not.

Typically, a score of 700 is considered good.

FOR CIBIL CREDIT SCORE: cibil score check online : CLICK HERE

info

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Pravasiclick - WordPress Theme by WPEnjoy