പലിശ വാരുന്ന നിക്ഷേപം; മാസം 12,500 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് കാലാവധിയിൽ 1.03 കോടി നേടാം, ഇതാ ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതി

മാസത്തിൽ നല്ലൊരു തുക മിച്ചം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അധികം റിസ്‌കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. റിസ്കെടുതെ മികച്ച ആദായം എവിടെ ലഭിക്കും എന്ന് തിരയുകയാണോ. ഇത്തരക്കാർക്ക് രാജ്യത്തെ ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇവയിൽ തന്നെ…
© 2023 Pravasiclick - WordPress Theme by WPEnjoy