kuwait airways careers

kuwait airways careers; കുവൈറ്റ് എയർവെയ്‌സിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ, വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരം

1954 മാർച്ചിൽ ഒരു വിമാനകമ്പനി പിറന്നു, ആരംഭത്തിൽ ബസ്ര, അബദാൻ, ബെയ്‌റൂട്ട്, ഡമാസ്കസ്, ജറുസലേം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിമിതമായ മേഖലയിൽ കുവൈറ്റ് എയർവേയ്‌സ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ വിമാനമായ കോമറ്റ്…
© 2024 Pravasiclick - WordPress Theme by WPEnjoy