credit card processing

credit card processing : യുഎഇ: ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പെയ്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്

യുഎഇ: ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പെയ്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്. ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് അടവ് 60 ദിവസത്തിലധികം വൈകിയാല്‍ കാര്‍ഡ് മരവിപ്പിക്കും. ആദ്യ അടവ് കാലാവധി മുതലാണ് 60 ദിവസം കണക്കാക്കുക. കാര്‍ഡിന്റെ…
© 2024 Pravasiclick - WordPress Theme by WPEnjoy